ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΥΥ1469ΗΕΟ-8ΘΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΥ1469ΗΕΟ-8ΘΥ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

99220977

2233/405ΓΠ/30-09-2021

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με την κα Κωνσταντινίδου Δανάη στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «European Social Policy Network (ESPN)».

30/09/2021 14:34:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *