6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

011465

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition – SPROUT» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

01/10/2021 15:53:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *