92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

27741

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Emerging Printed Electronics Research Infrastructure» – «EMERGE» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

01/10/2021 14:53:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *