ΨΟ7Χ469ΗΚΚ-ΤΚΞ

ΨΟ7Χ469ΗΚΚ-ΤΚΞ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟ7Χ469ΗΚΚ-ΤΚΞ

01/10/2021 03:00:00

ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ‘Α. ΦΛΕΜΙΓΚ’

99221056

1093

202109_BScMgt Προκήρυξη

01/10/2021 17:29:27

Published

Ρ1ΦΕ469ΗΚΚ-Λ7Ψ

Ρ1ΦΕ469ΗΚΚ-Λ7Ψ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ1ΦΕ469ΗΚΚ-Λ7Ψ

01/10/2021 03:00:00

ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ‘Α. ΦΛΕΜΙΓΚ’

99221056

1093

202109_BScMgt Προκήρυξη

01/10/2021 17:41:29

Published

ΩΧ6Ν469ΗΗ7-ΓΗ2

ΩΧ6Ν469ΗΗ7-ΓΗ2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ6Ν469ΗΗ7-ΓΗ2

01/10/2021 03:00:00

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ K ΔΑΝΕΙΩΝ

99221150

109377

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων, όπως ισχύουν, των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007).

04/10/2021 12:32:37

Published

9ΝΡΠ469Β7Ξ-04Θ

9ΝΡΠ469Β7Ξ-04Θ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΡΠ469Β7Ξ-04Θ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43430/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

04/10/2021 13:02:17

Published