Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:44:37

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΘ546Ψ842-ΧΦΒ