Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:44:30

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΞΑ546Ψ842-3ΔΧ