Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων και αντικατάσταση κουφωμάτων.

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:35:40

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΣΡ46Ψ842-ΚΥ9