Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Επισκευή επιχρισμάτων k επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων στην οδό Αβέρωφ 54

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:26

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΛΧ46Ψ842-1ΥΔ