ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΤΥΠΟΥ JERSEY ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΧ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:31:45

Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

Οργανωτικές ομάδες: 99221104

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΚΘ469ΗΞΣ-7ΓΣ