Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 30 ΤΟΥ Ν.4495/17

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:35:52

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΔ246Ψ842-ΑΕ3