Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΔΜΚ ΜΕ Α/Α 184501 (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ)

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:42:09

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΩ146Ψ842-ΝΚΩ