Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου (ν.4759/2020): ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 1491/1986 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 596/2000 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:42:56

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ9Ι46Ψ842-83Ο