Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:31:18

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 100068650

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ7446ΝΠΙΘ-ΗΓΔ