Απόφαση Δημάρχου για ορισμό έμμισθων Αντιδημάρχων. Καθορισμός- αρμοδιοτήτων τους

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:05:40

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 6166

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/642ΠΩΛΚ-9Μ0