Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων βάσει της 16/2018 μελέτης του δήμου Σερρών με αριθμό κυκλοφορίαςΡΜΧ 3651

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:45:59

Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 53006

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΗ4ΟΛΜΠ-ΡΚΜ