Προμήθεια υλικών και εργασίες βαψίματος ενός γραφείου στο χώρο της Πολεοδομίας, ενός γραφείου στον 1ο όροφο του κτιρίου Διοικητηρίου και τοποθέτηση πλέγματος σε παράθυρα του 2ου ορόφου, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 6ΠΔΙ7ΛΕ-ΦΣΛ/6.5.2021 απόφασης ανάθεσης

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:13:22

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 5008

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨ47ΛΕ-Κ9Ω