Προώθηση αιτήματος για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση στην ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 προστατευμένη περιοχή του Δέλτα του ποταμού Καλαμά (Ν.Θεσπρωτίας) με τη χρήση mini-drone.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:39:04

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 100015996

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΩΝ4653Π8-Ι3Ν