Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας παραδοσιακών δομικών υλικών για την εκτέλεση εργασιών αρμολόγησης και συναφών οικοδομικών εργασιών για τις ανάγκες του υποέργου “Αρχαιολογία” του έργου “Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου”

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:20:48

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανωτικές ομάδες: 100015966

Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ424653Π4-69Μ