ΣΥΜΒΑΣΗ για την «Προμήθεια Εργαλείων και Μικρομηχανημάτων» (κωδικοί CPV: CPV: 44510000-8 Εργαλεία, CPV: 42600000-2 Εργαλειομηχανές) για την εκτέλεση του Υποέργου 1 «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΤΙΣΜΑ ΒΔ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ» της ομώνυμης Πράξης ενταγμένης στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5067301.

Ημερομηνία: 08/11/2021 08:58:47

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανωτικές ομάδες: 100015966

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΧΞ4653Π4-ΔΩΩ