ΩΧ6Ν469ΗΗ7-ΓΗ2

ΩΧ6Ν469ΗΗ7-ΓΗ2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ6Ν469ΗΗ7-ΓΗ2

01/10/2021 03:00:00

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ K ΔΑΝΕΙΩΝ

99221150

109377

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων, όπως ισχύουν, των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007).

04/10/2021 12:32:37

Published