9Υ0Ξ469Β7Κ-ΡΩΒ

9Υ0Ξ469Β7Κ-ΡΩΒ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Υ0Ξ469Β7Κ-ΡΩΒ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99206912

22707/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

01/10/2021 16:39:18

Published

6ΞΩΙ469Β7Κ-ΨΓ9

6ΞΩΙ469Β7Κ-ΨΓ9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΩΙ469Β7Κ-ΨΓ9

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99206912

22683/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

01/10/2021 14:57:32

Published